Ипотекалық операциялар

Ипотекалық операциялар
Ипотечные операции

Ипотека дегеніміз не нәрсе?

Что представляет собой ипотека?

Ипотека несиегердің (кепіл ұстаушының) борышқорға (кепіл берушіге) ақшалай талабын қамтамасыз ететін жылжымайтын мүлік кепілі болып табылады. Ипотека – жылжымайтын мүлік кепілімен алынған несие.

Ипотека представляет собой залог недвижимости для обеспечения денежного требования кредитора (залогодержателя) к должнику (залогодателю). Ипотека – это кредит, полученный под залог недвижимости.

Жылжымайтын мүлікке қандай объектілерді жатқызуға болады?

Какие объекты можно отнести к недвижимости?

Жылжымайтын мүлікке мына объектілер жатады:

К недвижимости относятся следующие объекты:

- жер қойнауының жер телімі;

- земельные участки недр;

- оқшауландырылған су объектілері;

- обособленные водные объекты;

- ормандар;

- леса;

- үймереттер;

- здания;

- ғимараттар;

- сооружения;

- кәсіпорындар;

- предприятия;

- пәтерлер;

- квартиры;

- мемлекеттік тіркеуге алынуға тиіс әуе және теңіз кемелері;

- подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда;

- ішкі жүзу кемелері;

- суда внутреннего плавания;

- ғарыш объектілері;

- космические объекты;

- құрылысқа бөлінген жер телімдерінде салынатын жылжымайтын мүліктің аяқталмаған құрылысы.

- незавершенное строительство недвижимого имущества, возводимого на земельном участке, отведенного для строительства.

Қандай объектілерге қатысты ипотекаға жол берілмейді?

В отношении каких объектов не допускается ипотека?

Ипотекаға мыналарға қатысты рұқсат етілмейді:

Ипотека не допускается в отношении:

- мөлшерін ескергенде тиісті санаттағы жер мақсатын сақтап, дербес телім ретінде пайдалануға болмайтын жер телімі бөлігіне;

- части земельного участка, которая с учетом его размера не может быть использована в качестве самостоятельного участка с соблюдением назначения земель соответствующей категории;

- үйді немесе пәтерді меншіктенушінің осы үйдің немесе пәтердің бір бөлігін құрайтын тұрғын бөлмелері;

- жилых комнат, составляющих часть дома или квартиры собственника этого дома или квартиры;

- банкроттық туралы іс қозғалған не тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған кәсіпорындар.

- предприятия, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве либо принято решение о ликвидации или реорганизации.

Ипотеканы қандай мүлікке белгілеуге болады?

На какое имущество может устанавливаться ипотека?

Ипотека кепіл берушіге тиесілі мүлікке меншік немесе шаруашылық жүргізу құқығы негізінде белгіленеді. Мүлік кепіл берушіде оның иеленуі мен пайдалануында қалады.

Ипотека устанавливается на имущество, которое принадлежит залогодателю на правах собственности или хозяйственного ведения. Имущество остается у залогодателя в его владении и пользовании.

Ипотека заты қалай айқындалады?

Как определяется предмет ипотеки?

Ипотека заты шартта айқындалып, оның атауы, тұрған жері көрсетіледі.

Предмет ипотеки определяется в договоре с указанием его наименования, места нахождения.

Ипотека туралы шартта қандай ережелер көрсетілуге тиіс?

Какие положения должны быть указаны в договоре об ипотеке?

Онда ипотека заты болып табылатын мүлік кепіл ұстаушыға тиесілі болатын құқық және кепіл ұстаушының осы құқығын тіркеген жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу органының атауы көрсетілуге тиіс.

В договоре об ипотеке должно быть указано право, в силу которого имущество являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодержателю, и наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавшего это право залогодателя.

Ипотека туралы шарт нотариалдық жолмен куәландырылуға және мемлекеттік тіркеуге алынуға тиіс.

Договор об ипотеке должен быть нотариально удостоверен и подлежит государственной регистрации.

Ипотека затының бағасы Қазақстанның заңнамасына сәйкес кепіл берушінің кепіл ұстаушымен келісімі бойынша айқындалады. Ипотека туралы шарт тараптары ипотека затын бағалауды тәуелсіз кәсіпқой ұйымға тапсыруы мүмкін.

Оценка предмета ипотеки определяется в соответствии с законодательством Казахстана по соглашению залогодателя с залогодержателем. Стороны договора об ипотеке могут поручить оценку предмета ипотеки независимой профессиональной организации.

Кепілпұл дегеніміз не нәрсе?

Что представляет собой закладная?

Кепілпұл өзінің заңды иеленушісіне мынадай құқықтарды:

Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее законного владельца:

- ипотека туралы шартта көрсетілген мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген ақшалай міндеттеме бойынша орындалуын алуға құқықты;

- право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой имущества, указанному в договоре об ипотеке;

- аталған мүлікке салынған кепіл құқығын куәландыратын атаулы бағалы қағаз болып табылады.

- право залога на указанное имущество.

Кепілпұл бойынша қандай тұлғалар міндетті болып табылады?

Какие лица являются обязанными по закладной?

Ипотекамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша борышкер және кепіл беруші кепілпұл бойынша міндетті тұлғалар болып табылады.

Обязанными по закладной лицами являются должник по обеспеченному ипотекой обязательству и залогодатель.

Кепілпұлды кім толтырады?

Кем составляется закладная?

Кепілпұлды кепіл беруші жасайды, ал егер ол үшінші тұлға болса, ипотекамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша борышкер толтырады.

Закладная составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, то должником по обеспеченному ипотекой обязательству.

Кепілпұлды бастапқы ұстаушыға ипотека мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ипотеканы мемлекеттік тіркеуге алған орган береді.

Закладная выдается первоначальному залогодержателю органом, осуществляющим государственную регистрацию ипотеки, после государственной регистрации ипотеки.

Кепілпұлда қандай мәліметтер болуға тиіс?

Какие сведения должны содержаться в закладной?

Кепілпұл мынадай мазмұнда болуға тиіс:

Закладная содержит:

- құжаттың атауына енгізілген “кепілпұл” деген сөз;

- слово “закладная”, включенное в название документа;

- кепіл берушінің есімі және оның тұрғылықты мекені көрсетілуі не кепіл беруші – заңды тұлға болса, оның атауы және орналасқан мекені көрсетілуі;

- имя залогодателя и указание его места жительства либо его наименование и указание местонахождения, если залогодатель – юридическое лицо;

- бастапқы кепіл ұстаушының есімі және оның тұрғылықты мекені көрсетілуі не кепіл беруші – заңды тұлға болса, оның атауы және орналасқан мекені ипотека заты болып табылатын мүлікті кепіл берушіге тиесілі ететін құқықтың атауы және осы құқықты тіркеген органның атауы, онда мемлекеттік тіркеуге алынған нөмірі, күні және жері, ал егер ипотека заты кепіл берушіге тиесілі жалдау құқығы болса – жалға берілетін зат болып табылатын мүліктің дәл атауы және осы құқықтың қолданылу мерзімі;

- имя первоначального залогодержателя и указание его места жительства либо его наименование и указание местонахождения, если залогодатель – юридическое наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, зарегистрировавшего это право, с указанием номера, даты и места государственной регистрации, а если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю право аренды – точное название имущества, являющегося предметом аренды и срок действия этого права;

- ипотека заты болып табылатын мүліктің өмірлік пайдалану, жалға алу құқығымен, сервитутпен, өзгедей құқықпен қамтамасыз етілгені не ипотеканың мемлекеттік тіркеуге алынуы сәтінде үшінші тұлғаның тіркелуге тиісті ешқандай құқығымен қамтамасыз етілмегені көрсетілуі;

- указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, обременено правом пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным правом либо не обременено никаким из подлежащих государственной регистрации правом третьих лиц на момент государственной регистрации ипотеки;

- кепіл берушінің қойған қолы, ал егер үшінші тұлға болса, онда ипотекамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша борышқордың да қолы;

- подпись залогодателя, а если он является третьим лицом, то и должника по обеспеченному ипотекой обязательству;

- ипотека туралы шарттың нотариуста куәландырылған уақыты мен жері туралы мәліметтер;

- сведения о времени и месте нотариального удостоверения договора об ипотеке;

- бастапқы кепіл ұстаушыға кепілпұлдың берілген күнінің көрсетілуі.

- указание даты выдачи закладной первоначальному залогодержателю.


Казахско-русский экономический словарь.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»